1. การสั่งซื้อสินค้า

1.1 เงื่อนไขที่คุณต้องปฏิบัติตาม: คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดย SAPHIR THAILAND (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานเว็บไซต์หรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ SAPHIR THAILAND สงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใดๆ ก็ได้ และถือว่าคุณได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

1.2 รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า ผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ

1.3 การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนเว็บไซต์ ซึ่งในกรณีดังกล่าว ผู้ขายจะแจ้งให้คุณทราบถึงการยกเลิกดังกล่าว

1.4 ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ SAPHIR THAILAND (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือส่งคืนสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจาก SAPHIR THAILAND

2. การส่งมอบสินค้า

2.1 ที่อยู่: การส่งมอบสินค้าให้ทำ ณ ที่อยู่ที่คุณระบุไว้ในคำสั่งซื้อของคุณ

2.2 ค่าบริการในการส่งมอบ & บรรจุหีบห่อ: ค่าบริการในการส่งมอบและบรรจุหีบห่อให้กำหนดไว้ในคำสั่งซื้อ

2.3 การติดตามสินค้า: คุณอาจจะติดตามสถานการณ์ส่งมอบสินค้าได้ที่หน้า “ติดตามสถานะสินค้า” ของระบบเว็บไซต์

2.4 กรอบเวลาในการส่งมอบ: คุณรับทราบว่าการส่งมอบสินค้าขึ้นกับสินค้าคงคลัง ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการส่งมอบสินค้าให้แก่คุณภายในกรอบเวลาในการส่งมอบดังระบุในหน้าเพจที่เกี่ยวข้องที่แสดงรายการสินค้า แต่คุณรับทราบว่าขณะที่ข้อมูลสต็อกสินค้าบนระบบมีการปรับปรุงอยู่เสมอ ในบางกรณี สินค้าอาจจะหมดไประหว่างการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าว กรอบเวลาในการส่งมอบทั้งหมดที่ให้ไว้เป็นการประมาณการเท่านั้น และความล่าช้าอาจเกิดขึ้นได้ หากการส่งมอบสินค้าของคุณต้องล่าช้าออกไป ผู้ขายจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางอีเมลและสินค้าของคุณจะถูกส่งออกไปโดยเร็วที่สุดเมื่อผู้ขายมีสินค้า เวลาสำหรับการส่งมอบไม่ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญ และผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความล่าช้าใดๆ ในการส่งมอบไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม